FAU og SU

FAU

FAU står for foreldreutvalget.
FAU består av leder, representant(er) som skal sitte i SU, vararepresentant til SU, kasserer og sekretær (dersom det ikke går på rundgang).
FAU sine oppgaver:
- Arrangere dugnad 2 ganger per år
- FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører enkeltbarn. I de tilfellene skal FAU henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer.
- FAU skal holde foreldrerådet informert om pågående saker i fom av at referatene er tilgjengelige på tavler og nettisde
- FAU skal vudere å sende ut et skriv med oppsummering av FAU sitt arbeid for f.eks. høst/vår-sesongen til alle foreldrene
- FAU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen
- FAU skal arrangere 1-2 sosiale arrangementer i løpet av barnehageåret, f.eks. juletrefest og sommerfest.
FAU-leders oppgaver:
- Dugnadskoordinator
- Registrere saker som skal opp i FAU-møtet
- Kalle inn til FAU-møter ved behov
- Kopi av møteinnkalling henges opp på informasjonstavlen på avdeling
- Sørge for at det blir skrevet referat fra FAU-møtene. Referatet bør utgis senest 2 uker etter FAU-møtet
- Gå gjennom referatet muntlig med styrer, for å avklare eventuelle aksjonspunkter
- Sørge for at barnehagens nettsider er oppdatert mht FAU-referater og annen relevant informasjon
- Sørge for at referatet blir hengt opp på informasjonstavlen på avdelingen
- Holde kontakt med styrer i form av telefon eller e-mail
- Sette opp dato til arrangementer arrangert av FAU
- Holde seg orientert om innholdet i Forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
FAU-leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU-medlemmene.
Kasserers oppgaver:
- Sørge for å holde regnskap med de midler FAU disponerer
- Holde orden på inntekter og utgifter i forbindelse med FAU-arrangementer
- Betale ut mot kvittering, for å dekke berettigede utgifter
FAU barnehageåret 2017-2018:
Lena Nilsen, leder
Monica Ingeborgrud
Ada Rognerud
Kjersti Enger Dybendal

SU

SU står for samarbeidsutvalget og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, der begge grupper er representert likt.
SU sine oppgaver i all hovedsak:
- SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier
- SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid
- SU fastsetter barnehagens årsplan
- SU skal holdes orientert, av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon
SU-leders oppgaver:
- Registrere sakes som skal tas opp på SU møte
- Kalle inn til SU møte
SU-nestleder:
- Overta leders oppgaver dersom denne er forhindret til å delta
Sekretær:
- Skrive referat
- Legge referatet ut på hjemmesiden, samt distribuere det til alle SU medlemmene
SU representantenes oppgaver:
- Representerer henholdsvis foreldrerådet, FAU og personalet
- Diskutere saker med FAU/personalet i forkant
- Informere FAU/personalet i etterkant
SU barnehageåret 2017-2018:
Inger Holth Hansen, leder
Monica Ingeborgrud
Trine Martinsen, nestleder
Unni HagenVaktmestergruppa barnehageåret 2017-2018

Even Nilsen
Lars Sjøli
Marius Kjøl
Henrik Bratland